سرعت مطالعه‎

سرعت مطالعه‎

1. ‎دکتر فیل ریس پیشنهاد می‏کند که اگر قصد دارید سرعت مطالعه را افزایش‎ ‎دهید، حتماً ابتدا به فهرست کتاب نظرى دقیق بیندازید تا نسبت ‏به موضوعات‎ ‎کلى کتاب آگاهى پیدا کنید‎.

‏2. ‎تند خوانى، همیشه مناسب نیست و در مطالبى که به تعمق و تأمل نیاز دارد، اصلاً نباید به کار گرفته شود‎.

‏3. ‎مغز ما همیشه تندتر از بیان ما کلمات را دریافت میکند؛ براى افزایش سرعت، سعى کنید عادت بلند خوانى کتاب را ترک کنید‎.

‏4. ‎تمرین کنید تا به جاى درک لغت به لغت یک جمله، به درک گروهى لغات عادت کنید‎.