کوله بارم بر دوش

سفری بی همراه

گم شدن تا ته تنهایی محض

هرکجا لرزیدی

از سفر ترسیدی

تو بگو از ته دل : من خدا را دارم .