ضریب های درس ها در کنکور-تجربی«ضریب های درس های عمومی و اختصاصی  رشته ی تجربی در کنکور سراسری»

در کارنامه ی کنکور سراسری رشته ی تجربی رتبه در 5 زیر گروه داده می شود و رتبه در همین زیرگروه ها تعیین کننده ی قبولی شما در خانواده رشته های آن زیرگروه است :

زیر گروه یک : پزشکی، دندانپزشکی وعمده ترین رشته های تجربی

زیر گروه دو : رشته ی داروسازی و شیمی

زیر گروه سه : رشته ی زمین شناسی

زیر گروه چهار : رشته های مدیریت، رشته ی حسابداری و حقوق

زیر گروه پنج : مهندسی  های کشاورزی

ضریب هریک از درس ها در زیرگروه ها بدین شرح است:

نام درس

زیر گروه1

زیر گروه2

زیر گروه3

زیر گروه4

زیر گروه5

ادبیات

4

4

4

4

4

عربی

2

2

2

2

2

معارف

3

3

3

3

3

زبان

2

2

2

2

2

زمین شناسی

0

1

4

1

1

ریاضیات

2

3

2

4

4

زیست شناسی

4

4

2

2

2

فیزیک

2

2

2

2

2

شیمی

3

4

3

3

3

» نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید «