منابع سؤالات کنکور سراسری 94


الف ـ دروس عمومی
 
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
1- زبان و ادبیات فارسی
ادبیات فارسی (2)
 
1/220
 
دوم
91
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی (3)
 
1/249
 
سوم
92
کلیه رشته­ ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی
 
1/283
پیش‌دانشگاهی
93
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)
 
2/249
سوم
92
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی)
 
4/249
سوم
92
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی)
3/249
سوم
92
کلیه رشته­ ها غیر از علوم انسانی
2- عربی
عربی 2 (غیر از علوم انسانی)
1/224
دوم
91
کلیه رشته­ ها غیر از علوم انسانی
عربی 2 ( علوم انسانی)
2/224
دوم
91
مخصوص علوم انسانی
عربی 3 ( غیر از علوم انسانی)
1/254
سوم
92
کلیه رشته ­ها غیر از علوم انسانی
عربی 3 (علوم انسانی)
2/254
سوم
92
مخصوص علوم انسانی
3-فرهنگ‌ومعارف‌اسلامی
قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)
222
دوم
91
کلیه رشته ­ها
قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی)
251
سوم
92
کلیه رشته ­ها
معارف اسلامی (دین و زندگی)
1/285
پیش­دانشگاهی
93
کلیه رشته ­ها
4- زبان انگلیسی
انگلیسی 3
1/252
سوم
92
کلیه رشته­ ها
انگلیسی 1 و 2
1/284
پیش‌دانشگاهی
93
کلیه رشته­ ها
 

          

 
ج ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی
 
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
1- زمین­شناسی
زمین شناسی
1/262
سوم
92
 
علوم زمین
1/291
پیش دانشگاهی
93
2- ریاضیات
هندسه 1
2/233
دوم
91
 
ریاضیات 2
2/234
دوم
91
آمار و مدلسازی
5/258
سوم
92
ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی)
3/258
سوم
92
ریاضیات عمومی 1 و 2
1/292
پیش دانشگاهی
93
3- زیست‌شناسی
زیست ­شناسی و آزمایشگاه 1
1/231
دوم
91
 
زیست ­شناسی و آزمایشگاه 2
1/261
سوم
92
زیست­ شناسی
2/290
پیش دانشگاهی
93
4- فیزیک
فیزیک 1 و آزمایشگاه
2/206
اول
90
 
فیزیک 2 و آزمایشگاه
2/226
دوم
91
فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی)
3/256
سوم
92
فیزیک (علوم تجربی)
1/288
پیش دانشگاهی
93
5- شیمی
شیمی 2 و آزمایشگاه
1/227
دوم
91
 
شیمی 3 و آزمایشگاه
1/257
سوم
92
شیمی
1/289
پیش­دانشگاهی
93
 
                              

» نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید «